DISCLAIMER

  1. Deze website wordt beheerd door Viamundi. Alle rechten met betrekking tot deze website zijn eigendom van en voorbehouden aan Viamundi.
  2. De website en de software die op deze website ter beschikking worden gesteld, worden aan de gebruiker aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden, zonder verklaringen en waarborgen van welke aard ook (uitdrukkelijk of impliciet) of enige aansprakelijkheid, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. Behoudens in geval van opzet, kan Viamundi niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door of die verband houdt met het gebruik van deze website. In ieder geval is Viamundi niet verantwoordelijk voor en wijst zij elke aansprakelijkheid af voor enige onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of gevolgschade, die werd veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik van deze website.
  3. Alle productinformatie of andere informatie die op deze website wordt gepubliceerd, is opgesteld naar het beste weten van Viamundi. Al deze informatie doet evenwel, voor zover als wettelijk toelaatbaar, geen enkele verklaring of waarborg van enige aard ontstaan, noch enige aansprakelijkheid in hoofde van Viamundi, en ontslaat de gebruiker niet van zijn verplichting om zelf inlichtingen in te winnen en testen uit te voeren. De gebruikers van de website zijn verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die zij baseren op informatie die zij op of via de website hebben verkregen.
  4. Viamundi is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de website. Dit omvat e-mailcorrespondentie, vertraging, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen. De gebruikers van deze website moeten alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.
  5. Viamundi kan naar eigen goeddunken, zonder enige aansprakelijkheid, zonder verwittiging en op elk moment het gebruik van de website of delen daarvan wijzigen of stopzetten en neemt geen verantwoordelijkheid op voor het updaten van de website.
  6. Links naar websites van derden (“hyperlinks”) impliceren niet dat Viamundi deze websites onderschrijft. Viamundi is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of hun inhoud. Het hyperlinken naar deze websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.
  7. Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Viamundi heeft het copyright. Geen informatie mag worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van Viamundi.
  8. Elke vordering of geding met betrekking tot deze website of het gebruik ervan zal  beheerst worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van de principes van het conflictenrecht.
  9. Uw persoonsgegevens worden door VIAMUNDI op basis van uw verzoek tot het verkrijgen van extra informatie over onze formules, dagreizen, thema’s of meerdaagse reizen in een bestand opgenomen en verwerkt voor klantenbeheer. VIAMUNDI verklaart deze gegevens uitsluitend te verwerken overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Via E-MAILADRES of een brief aan ons adres kunt u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op deze website onder “Privacy Policy”. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Dit doen wij door middel van een nieuwsbrief. Indien u deze informatie wenst te ontvangen, kruist u het vakje aan. Indien u deze toestemming later wenst te herroepen kan u ons dat meedelen op E-MAILADRES of een brief schrijven aan ons adres.